2019-02-15 Profilbild CA 2.jpg

Christer Allgulander

verksamhetschef
leg läkare, specialist i psykiatri, docent i psykiatri

Christer Allgulander är knuten till Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet, och leg. läkare, specialist i allmän psykiatri. Han medverkar i grund- och vidareutbildningarna av läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, psykologer och logopeder, bland annat som författare till läroboken Klinisk Psykiatri, Studentlitteratur. Han har haft privatpraktik sedan 1982.

Hans huvudsakliga forskningsinriktning har varit generaliserat ångestsyndrom, socialt ångestsyndrom och paniksyndrom. Han är hedersledamot av American Psychopathological Association, samt adjungerad till fakulteten for Washington University School of Medicine i St. Louis.

Fotios Papadopoulos

FOTIOS PAPADOPOULOS

leg läkare, specialist i psykiatri, docent i psykiatri

Fotios Papadopoulos är docent i psykiatri och universitetslektor. Fotios medverkar i grund- och vidareutbildning av läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter. Hans forskningsintresseområden inkluderar suicid, anorexi och könsdysfori.

Han har författat ett trettiotal vetenskapliga artiklar, är referent för ett tiotal vetenskapliga tidskrifter och handleder doktorander. Han är Associate Editor för Frontiers of Public Mental Health. Fotios kliniska intressen inkluderar affektiva sjukdomar, särskilt hos unga vuxna och könsdysfori. Han är utbildad i telepsykiatri vid Telemental Health Institute (TMHI) och är medlem i American Telemedicine Association (ATA).

Deanne Mannelid

DEANNE MANNELID

leg läkare, specialist i psykiatri

Deanne Mannelid är specialist i psykiatri sedan 15 år och har ett brett kliniskt intresse för patienter inom allmänpsykiatri. Hon har arbetat mycket med akuta patienter men även med psykosverksamheter.

Deanne har en lång erfarenhet av handledning och utbildningsverksamhet och har aktivt medverkat i utvecklingen av kurser inom METIS-konceptet och även ägnat sig åt fortbildningsverksamhet på specialistnivå. Deanne började arbeta med patientmöten via telepsykiatri 2003.

Linda Jüris

Linda Jüris

leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr

Linda Jüris är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT). Linda är doktor i psykiatri (med dr), disputerad vid Uppsala Universitet på ämnet KBT vid Hyperakusis.

Linda driver KBT-Psykologerna Uppland där hon arbetar med psykologisk behandling, handledning och utbildning. Mest arbetar hon med tvångssyndrom, ångeststörningar och beteendemedicinska problem som till exempel sömnstörningar. Hon har också en anställning vid Uppsala universitet.

Olga Neznanova

OLGA NEZNANOVA

Specialist i psykiatri, med dr

Olga Neznanova är leg.läkare, specialist i psykiatri och med dr. Hon har erhållit sin specialistutbildning vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Olga har disputerat inom beroendemedicin och senare även forskat inom alkoholberoende på National Institutes of Health i USA.

Olga har mångårig erfarenhet av öppenvårdspsykiatri och ett särskilt intresse i neuropsykiatri. Hon har grundläggande psykoterapiutbildning med KBT inriktning samt utbildning i ledarskap och handledarskap. Hon arbetar även med olika konsultuppdrag mot primärvård.

Sergej Andreewitch

SERGEJ ANDREEWITCH

Specialist i psykiatri

Sergej Andreewitch är specialist i psykiatri sedan 1998. Han var tidigare chef för Specialmottagningen för Ångestsyndrom vid Karolinska Sjukhuset Solna och har medverkat i framtagandet av det Regionala Vårdprogrammet för Ångestsjukdomar för Stockholms läns landsting. Han har medverkat i ett flertal utbildningsinsatser för psykiatriker, allmänläkare och ST-läkare inom området ångestsyndrom och deltog som expert vid Socialstyrelsens framtagande av sjukskrivningsstöd inom området ångestsyndrom. Vidare har han medverkat i forskningen kring internetförmedlad psykiatrisk behandling och inom området IBS (Irritable Bowel Syndrome) och ångestsjukdom. Han är adjungerad expert till patient- och anhörigföreningen OCD-föreningen Ananke.

Det senaste åren har han bla arbetat vid Internetpsykiatrienheten vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, som akut- och konsultpsykiater i Nya Zealand och aktuellt, med utredning av ADHD och Autism hos barn och vuxna.

K-LOWres-12.jpg

KATARINA MOLIN

Legitimerad psykolog

Katarina Molin är legitimerad psykolog med inriktning kognitiv beteendeterapi. Hon har tidigare arbetat på Hörsel- och balanskliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala med psykologisk behandling för tinnitus, ljudöverkänslighet, stressrelaterad ohälsa och sömnsvårigheter. Katarina Molin har dessutom uppdrag inom region Örebro län och Uppsala universitet.

Alexander Rozendal

ALEXANDER ROZENTAL

Legitimerad psykolog

Alexander Rozental är legitimerad psykolog med inriktning kognitiv beteendeterapi samt filosofie doktor (psykologi) vid Stockholms universitet. Han har tidigare arbetat inom öppenvårdspsykiatrin och en mottagning för unga vuxna i Stockholm, bland annat med bedömning och behandling av ångestsyndrom och affektiva problem som depression. Vidare har Alexander Rozental varit anställd på Karolinska institutet och utbildat vårdpersonal i grundläggande psykoterapi, psykiatrisk diagnostik och kognitiv beteendeterapi.

Parallellt med sin forskning har han även jobbat med patienter som har sömnsvårigheter och stressrelaterad ohälsa, exempelvis utmattningsdepression. Alexander Rozental har specialiserat sig i prokrastinering, i vilket han skrivit självhjälpsboken ”Dansa på deadline” (Natur & Kultur), bedrivit forskning, samt regelbundet håller i utbildningar och workshops för företag och vårdpersonal. I övrigt är han involverad i en rad studier som rör bedömning och behandling av ångestsyndrom och perfektionism, inom utbildning och handledning vid psykologprogrammet vid Stockholms universitet samt är gästforskare vid University College London.

Daniel Wallsten

DANIEL WALLSTEN

Legitimerad psykolog

Daniel Wallsten är legitimerad psykolog med inriktning kognitiv beteendeterapi. Han har tidigare arbetat inom företagshälsovården, huvudsakligen med stressrelaterad ohälsa, exempelvis utmattningsdepression, liksom handledning, utbildning och arbetsmiljöfrågor. Daniel Wallsten har även jobbat med psykologisk behandling av tvångssyndrom på OCD-centret i Uppsala samt i olika sammanhang undervisat på Uppsala universitet.

Christina Norberg

CHRISTINA NORBERG

Medicinsk sekreterare

Christina har jobbat med administration under många år, dels som medicinsk sekreterare och dels som utbildningsadministratör. Arbetar också som webbredaktör och med utbildning digitalt.

Erik Sylvén

ERIK SYLVÉN

IT-konsult

Erik har jobbat som IT-konsult under flera år och har examen i Systemvetenskap och Ekonomi från Uppsala Universitet. Han har tidigare jobbat med Business Intelligence och även skapat och drivit GaragePlatsen.se. Har jobbat med allt från databaser inom bankvärlden till webutveckling.