ANVÄNDARVILLKOR

Version 1.2

Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Tack för att Du använder Psykonline!

Psykonline tillhandahåller en online-plattform i form av hemsidan www.psykonline.se (”Hemsidan”) vilken tillåter privatpersoner att få tillgång till Psykiatrisk och Psykologisk konsultation (”Konsultation”) över internet via videolänk (”Tjänsten”).

Tjänsten är inte till för personer som befinner sig i akut kris. Akut hjälp kan sökas via närmaste psykiatriska akutmottagning, genom att ringa 112 eller på någon av de kontaktpunkter som Vi presenterar på Vår hemsida [här].

Dessa Användarvillkor (”Villkoren”) gäller mellan Svensk telepsykiatri AB (”Psykonline”, ”Vi”, ”Oss”, ”Vår”), org. nr 556970-5147 med adress S:t Olofsgatan 32E, 753 32 Uppsala, e-mail: info@psykonline.se och Dig som kund (”Du”, ”Din”, “Dig” ”Dina”) i samband med att Du skapar ett användarkonto på Hemsidan och använder Tjänsten. Ditt användande av Tjänsterna styrs av dessa Villkor och tillhörande Personuppgiftspolicy, som Du kan läsa [här].

 1. ALLMÄNT

  1. För att kunna skapa ett användarkonto på Hemsidan måste Du ha tillgång till ett Bank-ID för att bekräfta vem Du är. I vissa fall kan Psykonline välja att acceptera att Du, om du ej har tillgång till Bank-ID, istället identifierar dig genom tvåstegsautentisering via en SMS-kod.

  2. Genom att klicka på [”Jag godkänner Psykonline’s användarvillkor och personuppgiftspolicy”] och skapa ett användarkonto på Tjänsten är Du införstådd med och godkänner Villkoren.

  3. De personuppgifter som Du uppger till Psykonline kommer bli behandlade i enlighet med Psykonline’s Personuppgiftspolicy, vilken Du kan läsa [här].

  4. Psykonline’s anlitade Psykologer och Psykiatriker som genomför Konsultationer (”Vårdpersonal”) är legitimerade och har rätt att praktisera och ge vård i Sverige. Alla våra Vårdpersonal är även speciellt tränade inom telepsykiatri för att ge dig den bästa möjliga vården. Psykonline följer nationella och internationella riktlinjer för evidensbaserad psykiatrisk vård.

  5. Psykonline är Vårdgivare för den vård du tillhandahålls genom Tjänsten.

 2. PSYKONLINES ANSVAR VID KONSULTATION

  1. Vid Konsultation med Psykonline kommer Du alltid informeras om vilka som närvarar vid Konsultationen och varför. 

  2. Psykonline spelar inte in Konsultationen utan ditt uttryckliga samtycke.

  3. I det fall ett ärende inte lämpar sig för videokonsultation så ska Psykonline informera Dig om detta och istället hänvisa Dig till andra vårdinstanser.

 3. DITT ANSVAR VID KONSULTATION                

  1. Du är skyldig att använda Din egen kommunikationsutrustning i kontakt med Psykonline. Du ska inte använda utrustning som tillhör arbetsgivare eller annan fysisk eller juridisk person.

  2. Du är skyldig att informera Psykonline om var Du befinner Dig och vilka som finns i Din närhet och som kan ta del av Konsultationen för tillfället.

  3. Du är skyldig att, i början av varje Konsultation, identifiera Dig genom id-kort eller körkort eller genom elektronisk identifiering.

  4. Du är skyldig att uppföra Dig under Konsultationen. Olämpligt beteende under Konsultationen, såsom hot, självdestruktivt beteende, alkohol eller substanspåverkan, olämplig klädsel mm, kan leda till att din behandlare avslutar vårdkontakten.

  5. Du är skyldig att vara ärlig i din kommunikation med din Vårdpersonal och, så långt som det är möjligt, tillse att all information som Du delar med Oss om Din hälsa och Ditt mående är sanningsenlig. Du får inte medvetet missleda Din Vårdpersonal och du är medveten om att inkorrekta uppgifter kan leda till en felaktig bedömning.

  6. Du ska inte spela in Konsultationen utan Din behandlares uttryckliga samtycke.

 4. VID AKUT VÅRDBEHOV

  1. Du intygar att Du har fått tydlig information om vad som gäller för kontakt med behandlaren mellan videokonsultationer och hur Du kan söka akut psykiatrisk hjälp.

  2. Vid akuta situationer bör du inte att söka en videokonsultation utan söka Dig till Din närmaste akutmottagning eller ringa 112.

 5. VÅRT ANSVAR FÖR DINA PATIENTUPPGIFTER

  1. Vi som vårdgivare har ett ansvar att föra journal över våra kontakter med Dig. Denna journal kommer hemlighållas i enlighet med gällande lagstiftning på området.

  2. Vi ansvarar inte för risker som Dina patientuppgifter utsätts för till följd av brister i Din tekniska eller fysiska miljö. Detta inkluderar risker som uppstår till följd av att Du inte; (i) installerat gällande uppdateringar på Din dator; (ii) använt ett effektivt antivirusskydd; (iii) lyckats skydda Din dator från virus eller annan malware; (iv) på ett korrekt sätt skyddat de patientuppgifter som Du hanterar på Din enhet; eller (v) i övrigt skyddat Dina uppgifter från onödig spridning.

 6. SAMMANHÅLLEN JOURNALFÖRING

  1. Psykonline använder sig inte av Sammanhållen journalföring. Detta innebär att Vi inte delar Din patientjournal med andra vårdgivare.

 7. BOKNING AV KONSULTATION

  1. Vid bokning av Konsultation kontaktar Du Oss skriftligen och informerar Oss om vad Du önskar få hjälp med. Vi återkommer till dig, skriftligen eller över telefon, och diskuterar vår möjlighet att hjälpa Dig genom en Konsultation. I det fall Vi anser att Vi kan hjälpa Dig så kommer en tid för Konsultation bestämmas gemensamt och bekräftas till dig skriftligen. Genom bokning av en tid och skriftlig bekräftelse av detta så kommer ett bindande avtal om utförande av Konsultation ha ingåtts.

 8. PRIS OCH BETALNING

  1. Tjänsten tillhandahålls till Dig för ett fast pris per konsulttid. Uppdaterad prislista för olika typer av konsulttider finns alltid att hitta på Vår hemsida [här].

  2. Efter Konsultation kommer Du faktureras för den genomförda Konsultationen. Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora tillsammans med samarbetspartners. Vid betalning via Bambora kommer pengar att dras direkt vid köptillfället.

  3. Kortbetalning.
   Korbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt.

  4. Faktura & delbetalning
   I samarbete med Lindorff erbjuder vi faktura och delbetalning. Tjänsten är baserad på en engångskredit som möjliggör en enkel och säker betalning av dina köp genom faktura eller delbetalning. Mer information och fullständiga villkor om Lindorffs betalsätt hittar du på Bill.lindorff.se.

   Fakturan har en förfallotid om 14 dagar. Efter genomfört köp skickas fakturan till din folkbokföringsadress. Du kan sedan välja att betala hela beloppet med en gång eller ansöka om att dela upp betalningen i mindre delar genom att logga in på Bill.lindorff.se.

   För att kunna använda tjänsten måste du vid köptillfället vara bosatt i Sverige och minst 20 år gammal. Betalsättet är endast tillgängligt för privatpersoner och som kreditgivare förutsätter vi att du har skött dina ekonomiska åtaganden och har en god betalhistorik.

   En kreditprövning görs i samband med köptillfället vilket innebär att en kreditupplysning inhämtas. Kreditupplysningar som tas av Lindorff påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, t ex banker. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras en förseningsavgift samt dröjsmålsränta.

   För att se fullständiga villkor för Lindorffs faktura- och delbetalningstjänst se länkarna nedan:

   Allmänna kreditvillkor för faktura och delbetalning

   Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation

  5. Frågor kopplade till din faktura eller delbetalning

   Lindorffs kundtjänst hjälper dig gärna i alla frågor som rör din faktura eller delbetalning. Kontakta oss via e-post bill@lindorff.se eller via telefon på 0771-409230, måndag – fredag kl. 08:00-17:00.

  6. Återbetalning vid faktura- eller delbetalningsköp

   Du som har betalt din faktura eller delbetalning men ändå ångrat ditt köp har ett tillgodohavande hos Lindorff. Lindorff återbetalar den summa du har betalat efter att Lindorff har fått uppgift om godkänd retur från oss. Återbetalningen sker till ditt konto varför du behöver meddela oss dina kontouppgifter tillsammans med fakturauppgifterna.

   Kontakta Lidorff via e-post bill@lindorff.se eller via telefon på 0771-409230, måndag – fredag kl. 08:00-17:00.

  7. Pris för delbetalning

   Period                    Ränta                      Månadsavgift               Administrationsavgift

   3 mån                    0,00%                                  30 kr                                    0 kr

   6 mån                    0,00%                                  30 kr                                    95 kr

   12 mån                  9,95%                                  30 kr                                    195 kr

   24 mån                  19,95%                                30 kr                                    295 kr

  8. Oaktat vad som framgår ovan i 8.2 så kan Din behandling, i de fall den kräver längre utredningar, i vissa fall komma att fakturera i förskott. I dessa fall så kommer detta framgå tydligt vid beställning och kommer även bekräftas skriftligen.

 9. INTERNETUPPKOPPLING OCH TEKNISK MILJÖ

  1. Då Tjänsten erbjuds genom videolänk så ställer detta krav på Din tekniska miljö. Psykonline kan inte ta ansvar för brister i Tjänsten som beror på att Du inte uppfyller de tekniska krav för användande av Tjänsten som går att återfinna på Vår hemsida [här].

 10. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

  1. Hemsidan och Tjänsten skyddas av immateriella rättigheter inkluderat men inte begränsat till upphovsrätt för programvara, varumärken, bilder och kod. Hemsidan och Tjänsten, eller delar därav, får inte användas, justeras, extraheras, kopieras, distribueras eller på annat sätt under några andra omständigheter än vad som framgår av dessa Villkor eller efter skriftligt godkännande av Psykonline. Som förtydligande gäller detta även all användning av Psykonline’s registrerade varumärken ”psykonline” och ”svensk telepsykiatri”.

 11. KONTRAKTSBROTT OCH ANSVAR

  1. Psykonline har rätt att närsomhelst avsluta ditt konto om Du bryter mot dessa Villkor, Psykonline Personuppgiftspolicy, eller på annat sätt använder Tjänsten på ett sätt som kan skada Psykonline eller tredje man.

  2. Du är ansvarig för användningen av Tjänsten genom ditt konto och att denna användning följer tillämplig lag.

  3. Du accepterar att Du är ansvarig för att all den information som Du uppger vid skapandet av Ditt konto, samt vid användningen av Tjänsten, är uppdaterad och korrekt.

 12. GARANTIER OCH ANSVARSFRISKRIVNING

  1. Tjänsten kommer att utföras fackmannamässigt och i enlighet med god sed. Tjänsten kommer även utföras i enlighet med tillämpliga krav på professionell Psykologisk och Psykiatrisk rådgivning och i enlighet med nationella och internationella riktlinjer om evidensbaserad psykiatrisk vård.

  2. Videokonsultationer inom psykiatri/psykologi är en ny form av bedömning och behandling, som ännu inte är fullt utvärderad forskningsmässigt och som kan ha potentiella risker som ännu inte upptäckts. Bland kända risker är att tekniken med videolänken inte fungerar före eller under Konsultationen, att överförda data är av otillräcklig kvalitet för en klinisk bedömning eller att obehöriga kan komma att ta del av informationen. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att Vår tjänst håller en hög skyddsnivå.

  3. Du förstår och accepterar att Tjänsten och Hemsidan tillhandahålls i “befintligt skick” och “såsom tillgänglig”, utan varken uttryckta eller underförstådda garantier av något slag, förutom vad som uttryckligen anges i dessa Villkor. Psykonline friskriver sig från allt ansvar beträffande eventuella felskrivningar och inaktuell information som presenteras på Hemsidan och i Tjänsten.

  4. Du accepterar att Vårdgivare förskriver recept och utfärdar intyg baserat på den medicinska bedömningen från fall till fall.

  5. Du görs härmed uppmärksam på, och accepterar, att Tjänstens prestanda är beroende av, bl.a. men inte uteslutande, användarens tillgängliga internetuppkoppling och liknande tekniska omständigheter hänförliga till användarens tekniska enhet och miljö. Psykonline kan inte hållas ansvarig för om Tjänsten är tillfälligt otillgänglig eller om någon information eller funktion inte fungerar som förväntat.

 13. ÄNDRING AV VILLKOR

  1. Psykonline kan komma att uppdatera och utföra ändringar i dessa Villkor, kommer Vi att meddela Dig genom att publicera ändringarna [här]. Vid väsentliga förändringar av dessa Villkor kommer vi även uppmärksamma Dig på de nya villkoren på ett tydligt sätt, till exempel, genom att kontakta Dig på den mailadressen Du angivit vid skapandet av ditt konto.

 14. ÅNGERRÄTT

  1. Du har rätt att ångra/avboka en beställd Konsultation kostnadsfritt fram till och med 24 timmar innan dess att Konsultation ska äga rum.

 15. ÖVRIGT

  1. Du har rätt att avsluta ditt användarkonto när Du vill. Du avslutar ditt användarkonto genom att klicka på knappen ”radera konto” i din profil på Tjänsten. När Du raderar ditt konto kan Vi inte längre tillhandahålla Dig tjänsten och Vår behandling av Dina personuppgifter begränsas. Vi är dock skyldiga att i vissa fall fortsätta behandlingen av Dina personuppgifter, se Psykonlines personuppgiftspolicy.

  2. Skulle Psykonline ägarstruktur förändras så har Psykonline rätt att överlåta ditt användarkonto till ny juridisk person med ansvar för att fortlöpande tillhandahålla Dig Tjänsten. Den nya juridiska personen/erna som kommer ansvara för behandlingen av ditt Användarkonto efter en sådan överlåtelse måste följa de rättigheter och skyldigheter som gäller under dessa Villkor.

  3. Originalversionen av dessa Villkor är skriven på svenska. Skulle andra motsvarande villkor på annat språk stå i strid med den svenska versionen ska den svenska versionen ha tolkningsföreträde.

  4. Svensk lag gäller för tolkning av dessa Villkor. Tvist med anledning av Villkoren eller Din användning av Tjänsterna ska avgöras enligt svensk lag och av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat framgår av tvingande lagstiftning.