PERSONUPPGIFTSPOLICY

Version 2.0

Senast uppdaterad: 25 maj 2018

Tack för att Du använder Psykonline! 

För att kunna erbjuda Dig bästa service och tjänst behöver Vi samla in och använda vissa personuppgifter från Dig. Denna personuppgiftspolicy förklarar vilken information Vi samlar in, hur den informationen används, i vilken situation Vi delar information och de val Du kan göra avseende den informationen. Vi är måna om Din integritet och behandlar Dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning, däribland patientdatalagen (2008:355).

Denna personuppgiftspolicy (”Personuppgiftspolicyn”) gäller mellan Svensk telepsykiatri AB (”Psykonline”, ”Vi”, ”Oss”, ”Vår”), org. nr 556970-5147 med adress S:t Olofsgatan 32E, 75332 Uppsala, e-mail: info@psykonline.se och Dig som kund (”Du”, ”Din”, “Dig” ”Dina”) när Vi samlar in uppgifter från Dig i samband med att Du skapar ett användarkonto på secure.psykonline.se (”Hemsidan”) och använder Psykonline tjänst (”Tjänsten”), vilken närmare beskrivs i Användarvillkoren, som Du kan läsa [här].

 1. UPPGIFTER SOM BEHANDLAS
  1. Vi samlar in, använder och lagrar följande Personuppgifter:
   1. Namn
   2. Adress
   3. Personnummer
   4. Mobiltelefonnummer
   5. E-postadress 
   6. Patientjournaler (då dessa delas med Oss)
   7. Alla personuppgifter som framkommer genom kommunikation mellan patienter och vårdgivare (inklusive meddelanden och delade filer)
   8. Information om bokade besök
  2. är Du skapar ett användarkonto i Tjänsten kommer även viss information inhämtas automatiskt av Oss. Automatiskt insamlade Personuppgifter är följande:
   1. Information om hur Du använder Dig av Tjänsten.
   2. Tillfällig information för autentisering.
     
 2. ÄNDAMÅLEN
  1. Att leverera Tjänsten: Vi behandlar de insamlade Personuppgifterna för att kunna leverera Tjänsten till Dig. Detta krävs för att kunna fullgöra avtalet mellan oss samt för att uppfylla säkerhetskrav och andra lagstadgade krav som ställs på Oss. Detta innebär också att Du godkänner att information om Din hälsa elektroniskt överförs i form av bilder och ljud genom en krypterad videolänk via internet till och från Svensk telepsykiatri AB och dess vårdpersonal som är involverade i din vård.
  2. Att behandla dig och föra patientjournal m.m. Genom tjänsten kommer du bl.a. få tillgång till psykiatrisk och psykologisk konsultation. För att Vi ska kunna ge dig en god vård kommer vi behandla dina personuppgifter (inklusive hälsouppgifter). Detta krävs dels för att Vi ska kunna fullgöra vår skyldighet att föra journal och upprätta annan dokumentation som behövs för din vård och dels för administration som syftar till att ge Dig vård eller som annars föranleds av att ge Dig vård. Denna behandling är nödvändig för att bl.a. medicinskt förebygga, utreda och behandla dina sjukdomar och andra besvär.
  3. Att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten: Vi behandlar de insamlade personuppgifterna för att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Det bidrar även till att vi kan erbjuda dig en bättre och mer lättillgänglig tjänst.
  4. Att kunna kommunicera med Dig: Vi behandlar även de insamlade Personuppgifterna för ändamålet att kunna kommunicera med Dig som användare och ge Dig information om uppdateringar på Hemsidan och Tjänsten, support och övriga notifieringar. Detta görs för att kunna tillhandahålla dig tjänsten och för andra berättigade intressen, så som att kunna skicka viktig information till dig. Vi kan även komma att skicka Dig en sms- eller epost-påminnelse inför en konsultation. En överföring av en påminnelse eller en kallelse genom sms eller e-post sker endast om Du lämnat medgivande till detta. Påminnelsen eller kallelsen innehåller inte några känsliga personuppgifter.
  5. Att marknadsföra Våra tjänster till Dig: Vi behandlar även de insamlade Personuppgifterna för ändamålet att kunna kommunicera med Dig i syfte att marknadsföra Våra Tjänster. Detta sker med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna nå Dig med aktuella erbjudanden av våra tjänster. 
    
 3. HUR VI DELAR INFORMATION
  1. Psykonline kan komma att dela och föra över Dina Personuppgifter till Personuppgiftsbiträden och annan tredje part, men endast för de angivna ändamålen i Avsnitt 2.
  2. Vi kan komma att dela Dina Personuppgifter och annan information till underleverantörer för att t.ex. kunna:
   1. Tillhandahålla Tjänsten till Dig;
   2. Hantera datalagring på externa servrar;
   3. Kommunicera med Dig via sms; samt
   4. Hantera Din patientjournal på ett säkert och korrekt sätt.
  3. Dessa underleverantörer agerar som Personuppgiftsbiträden för Dina Personuppgifter och kommer ha samma skyldigheter som Psykonline beträffande behandlingen av Dina Personuppgifter. 
  4. Våra Personuppgiftsbiträden är geografiskt baserade inom EU/EES, vilket innebär att Dina personuppgifter inte kommer delas och överföras utanför EU/EES.
  5. Psykonline kan även komma att dela och överföra Dina Personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att fullgöra berättigade och giltiga förpliktelser enligt lag, t.ex. vid förfrågningar från myndighet, för att bevara våra rättsliga intressen eller att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- och tekniska problem.
    
 4.  SÄKERHET
  1. Du ska alltid känna Dig trygg när Du uppger Personuppgifter till Psykonline. Vi har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Dina Personuppgifter som behandlas och Vi har alltid sekretessavtal för de uppgifter Vi delar med våra underleverantörer.
  2. Vi sparar Dina Personuppgifter under den period då Du har ett användarkonto för Tjänsten. 
  3. Om Du är inaktiv under en sammanhängande period om 12 månader kommer ditt användarkonto i enlighet med Våra användarvillkor att inaktiveras, dock sparar Vi Dina Personuppgifter i 6 månader ytterligare i syfte att förenkla återaktivering av Ditt Användarkonto. 
  4. Efter avslutande av användarkonto kommer Psykonline spara de uppgifter som de har en skyldighet att spara enligt tvingande lag. Detta rör främst sparade fakturaunderlag och patientjournal vilka enligt lag måste sparas under viss tid.
    
 5. UPPDATERINGAR AV PERSONUPPGIFTSPOLICYN
  1. Psykonline kan komma att uppdatera denna policy från tid till annan. Vi kommer att meddela Dig förändringar som medför väsentliga förändringar för Dig genom att publicera ändringarna här. Vid väsentliga förändringar kommer Du även uppmärksammas på ändringarna på ett tydligt sätt, till exempel, genom att kontakta Dig på den mailadressen Du angivit vid skapandet av ditt konto.
    
 6. DINA RÄTTIGHETER
  1. Psykonline är ansvarigt för att Dina Personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
  2. Viss del av vår behandling av Dina personuppgifter sker på grund av att Vi anser Oss ha ett berättigat intresse till denna behandling. Om Du anser att Dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter har Du rätt att invända mot denna behandling. Vi får i så fall inte längre behandla personuppgifterna om Vi inte kan visa att de berättigade skälen för behandlingen väger tyngre än Dina intressen, rättigheter och friheter, eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Du kan när som helst invända mot att Dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring. Vi får då inte längre behandla Dina personuppgifter för detta ändamål, se art. 21 GDPR.
  3. Du har rätt att kostnadsfritt vid skriftlig förfrågan till Psykonline med användning av våra kontaktuppgifter ovan, få information om vilka Personuppgifter som Vi på Psykonline har registrerat, hur de inhämtats, används, delas m.m. Du har även rätt att begära ut en loggkontroll av den direktåtkomst och elektroniska åtkomst till uppgifter om Dig som patient som förekommit. Du har även rätt att ta del av Din journal. Vi kan i vissa fall enligt lag eller annan författning eller enligt beslut som meddelats med stöd av författning vara förhindrade att lämna ut uppgifter till Dig, se bl.a. art 15 GDPR, 8 kap. 2 och 5 §§ patientdatalagen (2008:355) och 6 kap. 12-13 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659).
  4. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Om Du anser att en uppgift i Din patientjournal är felaktig eller missvisande har Du rätt att begära att det antecknas i journalen, se art.16 GDPR och 3 kap. 8 § patientdatalagen (2008:355).
  5. Du har rätt att i vissa fall begära att Dina personuppgifter raderas. Det gäller t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlas eller om det saknas laglig grund för att behandla uppgifterna. Vi är i vissa fall enligt lag skyldiga att bevara personuppgifter under en längre tid, t.ex. ska en journalhandling bevaras minst tio år efter det att den sista uppgiften fördes in i handlingen, se art. 17 GDPR och 3 kap. 17 § patientdatalagen (2008:355).
  6. Du har rätt att begära att behandlingen av Dina personuppgifter begränsas under den tid det tar Oss att kontrollera personuppgifternas korrekthet om Du har bestridit detta. Du kan även i andra fall begära att behandlingen begränsas, bl.a. om behandlingen är olaglig eller då Vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen men Du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvarar rättsliga anspråk. Om behandlingen begränsas får vi endast behandla uppgifterna med Ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvarar rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänt intresse, se art. 18 GDPR.
  7. Du har rätt att begära skadestånd i det fall Du lidit skada till följd av att Vi behandlat personuppgifter i strid med gällande rätt, se 8 kap. 6 § patientdatalagen (2008:355).
  8. Du har rätt att kontakta och klaga hos Datainspektionen om du anser att Vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, se art. 77 GDPR.
  9. Det kan finnas ytterligare krav eller bestämmelser som begränsar eller utökar Dina rättigheter. Dessa skyldigheter kommer bl.a. från patientdatalagen (2008:355) och annan hälso- och sjukvårdsförfattning, sekretesslagstiftning samt bokförings- och skattelagstiftning. Om Dina uppgifter måste sparas på grund av legala skyldigheter, kommer uppgifterna endast att användas i detta syfte.
  10. Om Du har några frågor om hur Vi behandlar Dina Personuppgifter eller om Du vill ha ett utdrag av vilka Personuppgifter Vi behandlar, så är Du välkommen att ta kontakt med Oss via kontaktuppgifterna som står angivna ovan.
    
 7. ÖVRIGT
  1. Psykonline har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter som följer av denna Personuppgiftspolicy. Vidare så har Psykonline rätt att använda sig av underleverantörer för att utföra sina skyldigheter enligt denna Personuppgiftspolicy.
  2. Om det sker förändringar i ägandet av Psykonline’s verksamhet genom aktieförvärv, har Vi rätt att överföra och överlåta Din information, inklusive Ditt användarkonto och Dina Personuppgifter till de nya ägarna, så att de kan fortsätta erbjuda Dig Tjänsten. Detta omfattar all överlåtelse och överföring till ett företag i Psykonline’s koncern, inklusive ägare eller dotterbolag, till Psykonline. Eventuella nya ägare måste uppfylla de åtaganden och skyldigheter Vi åtagit Oss enligt denna Personuppgiftspolicy.